Όροι Χρήσης & Συναλλαγών

Προοίμιο – Εισαγωγή

O ιστότοπος με domain name “www.koutsouni.gr“  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Spirit Digital” , που εδρεύει στο Μαρούσι, Ερμού 3, Τ.Κ 15124 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 161522138, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΡ ΓΕΜΗ: 158192403000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@koutsouni.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 300 0530 (εφεξής καλούμενη “Επιχείρηση”). Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής, οι «ΓΟΣ») έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της “Επιχείρησης” με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του “ηλεκτρονικού καταστήματος”, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ, Υ.Α. 5338/2018, κωδικοποιημένος Νόμος 2251/1994), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) και την Προστασία των φυσικών προσώπων από την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006), ως ισχύουν σήμερα.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του “ηλεκτρονικού καταστήματος”  με το εμπορικό σήμα koutsouni.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koutsouni.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” ) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του “ηλεκτρονικού καταστήματος”.

Γενικοί όροι

Η “Επιχείρηση”  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος “ηλεκτρονικού καταστήματος”. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η “Επιχείρηση” δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της “Επιχείρησης” όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η “Επιχείρηση”, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η  “Επιχείρηση” στα πλαίσια των συναλλαγών της από το “ηλεκτρονικό κατάστημα” δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο “ηλεκτρονικό κατάστημα”, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το “ηλεκτρονικό κατάστημα” παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η “Επιχείρηση” δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του “ηλεκτρονικού καταστήματος” ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει πάρει εντολή από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του «ηλεκτρονικού καταστήματος», συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της “Επιχείρησης” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η “Επιχείρηση” έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του «ηλεκτρονικού καταστήματος». Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της “Επιχείρησης”  ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το «ηλεκτρονικό κατάστημα» με το εμπορικό σήμα της “Επιχείρησης”    ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της “Επιχείρησης” ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της “Επιχείρησης” ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του «ηλεκτρονικού καταστήματος» όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το «ηλεκτρονικό κατάστημα» με το εμπορικό σήμα koutsouni.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην “Επιχείρηση” ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το www.koutsouni.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και

2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της “Επιχείρησης” και η “Επιχείρηση” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η “Επιχείρηση” δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η “Επιχείρηση” παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του «ηλεκτρονικού καταστήματος», η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η “Επιχείρηση” εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού (MY ACCOUNT)

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, ζητούνται από την “Επιχείρηση”  τα στοιχεία των χρηστών, με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τα παρακάτω οφέλη:

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την “Επιχείρηση”, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε, (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την “Επιχείρηση” σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». Η “Επιχείρηση”  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Η “Επιχείρηση”  δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης, ή να ακυρώσει κωδικό που έχει ήδη δώσει, ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Αλλαγή των Στοιχείων του «MY ACCOUNT»

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή. Συνδεθείτε στο «My Account» και επιλέξτε «Επεξεργασία του προφίλ μου». Μπορείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Ξεχάσατε τον κωδικό σας”. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail με την οποία έχετε εγγραφεί και θα λάβετε e-mail με τον νέο σας κωδικό.

Newsletter

Το Newsletter σας ενημερώνει για προωθητικές ενέργειες, αλλά και για ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στην “Επιχείρηση” . Μπορείτε να εγγραφείτε όταν ανοίγετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, αλλά και από το κάτω menu της κεντρικής σελίδας, επιλέγοντας το πεδίο «sign up for our news».

Κατάργηση της εγγραφής σας μπορείτε να κάνετε, επιλέγοντας «unsubscribe» στο τέλος οποιουδήποτε ενημερωτικού Newsletter λάβετε, ή στέλνοντας email στη διεύθυνση info@koutsouni.gr .

Τιμές

Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας αναφορικά με τις τιμές. Ωστόσο περιστασιακά, μπορεί να εμφανιστούν λάθος τιμές σε προϊόντα. Εάν η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη από αυτή που δηλώνεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τότε θα τιμολογηθείτε με την χαμηλότερη τιμή. Εάν η σωστή τιμή είναι υψηλότερη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την παραγγελία σας στη σωστή τιμή, ή να την ακυρώσετε.

Παραγγελίες

Η πραγματοποίηση αγορών μέσα από το ηλεκτρονικό  κατάστημα της “Επιχείρησης” , αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 2251/1994 (άρθρο 3β “Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος” και άρθρο 3δ “Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως”), όπως έχει τροποποιηθεί. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω της online, διαδικασίας παραγγελίας.

Επιλέγοντας από το μενού την κατηγορία των προϊόντων, ή τη συλλογή που επιθυμείτε, εμφανίζονται τα προϊόντα της κατηγορίας ή της συλλογής, στην αρχική τους σελίδα. Εάν επιθυμείτε να δείτε όλα τα προϊόντα στην ίδια σελίδα, επιλέξτε κάτω δεξιά «προβολή όλων».

Πατώντας στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στη σελίδα του προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την περιγραφή του προϊόντος, τις διαστάσεις, την τιμή του και τα περιεχόμενά του. Στο πεδίο «τιμή», εμφανίζεται η τιμή πώλησης και ενδεχομένως μια δεύτερη ή ακόμη και τρίτη τιμή, χαμηλότερη της αρχικής, σε περίπτωση έκπτωσης.

Διαδικασία Παραγγελίας-Βήματα

Για την  παραγγελία ενός προϊόντος επιλέγετε  «Προσθήκη στο καλάθι» και έπειτα στέλνετε στο «καλάθι» των αγορών σας  το προϊόν που επιθυμείτε. Αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε τις αγορές σας, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και προσθέτοντας είδη στο καλάθι αγορών σας.

Wish list

Εάν επιλέξετε να στείλετε προϊόντα στη «wishlist» και όχι στο «καλάθι», δημιουργείται μια πιθανή λίστα αγορών, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε, να προχωρήσετε απ’ ευθείας σε παραγγελία όλων των ειδών που υπάρχουν στη wishlist ή του καθενός χωριστά, ή ακόμη να την μοιραστείτε με τους φίλους σας. Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ειδών από την «ΜΥ BAG», αλλά και αλλαγής της ποσότητας αγοράς.

Έλεγχος για ολοκλήρωση παραγγελίας

Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της παραγγελίας σας, θα πρέπει να επιλέξετε Έλεγχος για ολοκλήρωση παραγγελίας. Στο βήμα αυτό περιγράφονται ορισμένες χρήσιμες προϊοντικές πληροφορίες, όπως ο κωδικός του είδους, η αναλυτική του περιγραφή, το μέγεθος που επιλέξατε, η αρχική λιανική τιμή, η έκπτωση εάν υπάρχει, η τιμή μονάδας, η ποσότητα και τέλος ανά γραμμή, το πληρωτέο ποσό με ΦΠΑ. Δίπλα στον κωδικό, υπάρχει μια μικρή φωτογραφία του είδους που επιλέξατε, στην οποία αν πατήσετε μεταφέρεστε στη σελίδα αναλυτικής παρουσίασης του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να αλλάξετε την επιθυμητή ποσότητα αγοράς, για το κάθε είδος, ή να διαγράψετε από το καλάθι των αγορών σας,  κάποιο είδος.

Διεύθυνση

Στο στάδιο αυτό σας ζητείται να ορίσετε τη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας. Ως προεπιλεγμένη εμφανίζεται η διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφής σας. Μπορείτε να ενημερώσετε τη διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφής σας με νέα στοιχεία, να την αλλάξετε, ή ακόμη και να κάνετε «Προσθήκη νέας διεύθυνσης». Η “Επιχείρηση”  δεν έχει ευθύνη εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι λάθος, ή ελλιπής.

Είδος παραστατικού

Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε το είδος του παραστατικού που θέλετε να εκδοθεί και να συνοδέψει την αποστολή της παραγγελίας σας. Ακόμη, στο διαθέσιμο πεδίο, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε κάποια επιπλέον πληροφορία ή σχόλιο, που μπορεί να βοηθήσει στη συνέχεια, την εκτέλεση της παραγγελίας σας.Το επόμενο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας είναι τα «Μεταφορικά». Για να προχωρήσετε στην υποβολή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να τσεκάρετε στην οθόνη αυτή, ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού  καταστήματος, τσεκάροντας το κουτάκι «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης».

Τρόποι Αποστολής

Η  αποστολή των προϊόντων της «Επιχείρησης» γίνεται με τους εξής τρόπους:

Η πολιτική των χρεώσεων για τα μεταφορικά έξοδα, έχει ως εξής:

Για παράδοση προϊόντων συνολικής αξίας 30 ευρώ και άνω, και μόνο εντός Αττικής, τα έξοδα αποστολής είναι «ΔΩΡΕΑΝ». Για παράδοση συνολικής αξίας κάτω των 30 ευρώ, η χρέωση των μεταφορικών είναι 3 ευρώ + 2,9 ευρώ επιπλέον, σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή. Δεν ισχύει για αποστολές εκτός Αττικής.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 1. Τοποθετείτε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας επιλέγοντας οποιοδήποτε προϊόν επιθυμείτε.
 2. Επιλέγετε μέσα από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής, αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
 3. Προχωράτε στην πληρωμή της παραγγελίας.
 4. Έπειτα θα ειδοποιηθείτε μέσω email, για  την ημέρα  της παραλαβής των επιλεγμένων προϊόντων  σας και κατόπιν για την παραλαβή επισκέπτεστε το κατάστημα, με την απόδειξη πληρωμής που θα λάβετε με email.

Αλλαγή από πρόσφατη αγορά σας από το «ηλεκτρονικό κατάστημα» είναι δυνατή μόνο με την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την επιχείρηση. 

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης είναι 2 εως 4 εργάσιμες ημέρες, αφότου σας επιβεβαιώσουμε με email, ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Όσες παραγγελίες καταχωρούνται μέχρι τις 12:00, επεξεργάζονται την ίδια ημέρα, ενώ πέραν αυτής της ώρας επεξεργάζονται την επομένη. Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα. Οι χρόνοι παράδοσης αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες. Ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι Δευτέρα έως Παρασκευή, με εξαίρεση τις δημόσιες αργίες στην Ελλάδα και στην εκάστοτε χώρα αποστολής της παραγγελίας.

Σε περιόδους εκπτώσεων, προσφορών, εορτών και έκτακτων συνθηκών, η προθεσμία παράδοσης μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την κανονική.

Τρόποι Πληρωμής


Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 1. Mε οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD.

Με την επιλογή τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα, δεσμεύεται από την τράπεζα το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας σας, από το πιστωτικό σας όριο.

 1. Μέσω PayPal

Όταν επιλέγετε πληρωμή με PayPal προωθείστε στην ιστοσελίδα της PayPal (online ασφαλές σύστημα συναλλαγών) όπου μπορείτε να πληρώσετε μέσω του PayPal λογαριασμού σας. Η διαδικασία πληρωμής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής καμία προσωπική πληροφορία δεν αποθηκεύεται στη διεύθυνση www.koutsouni.gr .

 1. Με αντικαταβολή
 2. Κατάθεση σε λογαριασμό

Καταχώρηση Παραγγελίας

  Στο στάδιο αυτό ξεκινά η διαδικασία αποδοχής, επεξεργασίας και εκτέλεσης της παραγγελίας σας, καθώς και η ενημέρωση σας, για την εξέλιξη της αγοράς σας. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, ενημερώνεστε αμέσως με e-mail το οποίο αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας, περιγραφή των προϊόντων και κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με την παραγγελία σας. Το email αυτό είναι γνωστοποίηση παραλαβής και όχι εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

Η «Επιχείρηση» δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών, περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Επιμέρους περιπτώσεις εξέλιξης της παραγγελίας σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων:

Περίπτωση με Δυνατότητα Συνολικής Αποδοχής και Εκτέλεσης της Παραγγελίας.

Αν μετά τον έλεγχο διαθεσιμότητας των αποθεμάτων, διαπιστωθεί ότι όλα τα είδη της παραγγελίας υπάρχουν, στέλνεται σε εσάς το σχετικό e-mail, για την επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας σας.

Αν το διαθέσιμο υπόλοιπο της χρεωστικής/ πιστωτικής σας κάρτας είναι μεγαλύτερο από την αξία της παραγγελίας σας, η κάρτα σας θα χρεωθεί με το ποσό το οποίο είχε δεσμευτεί, όταν κάνατε την παραγγελία σας.

Στο στάδιο πλέον της αποστολής των προϊόντων, ενημερώνεστε για το πως εξελίσσεται η μεταφορά αυτών. Στέλνεται σε εσάς ο κωδικός αριθμός της εταιρίας ταχυμεταφοράς που συνοδεύει την παραγγελία σας κατά την αποστολή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα με την αναφορά σ’ αυτόν τον αριθμό, να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αποστολής.

Η παραλαβή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται εντός 2-4 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της. Αν για οποιοδήποτε λόγο, όπως ανωτέρα βία, προβλήματα στις μεταφορές, κ.α., υπάρξει καθυστέρηση, η εταιρεία ταχυμεταφοράς θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η αγορά σας ολοκληρώνεται με την παράδοση των προϊόντων. Το τελικό παραστατικό, (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο), θα σας δοθεί με την παραλαβή της.

Περίπτωση Δυνατότητας Μερικής Αποδοχής της Παραγγελίας

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν διαθέσιμα υπόλοιπα για ορισμένα από τα είδη που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, λαμβάνετε ενημερωτικό e-mail που σας πληροφορεί για τα είδη που μπορούν να εκτελεστούν. Εάν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας με email, ή τηλεφωνικά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την εκτέλεση της τροποποιημένης παραγγελίας σας, θεωρούμε ότι την αποδέχεστε και εκτελείται κανονικά.

Στην περίπτωση αυτή, θα πραγματοποιηθεί επιστροφή της διαφοράς του ποσού που προέκυψε από τη μεταβολή της παραγγελίας σας, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας.

Εάν δεν επιθυμείτε τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας σας, αλλά τη συνολική ακύρωσή της, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό e-mail, ή τηλεφωνικά. Στη συνέχεια θα ακυρωθεί η συνολική σας παραγγελία και θα πραγματοποιηθεί επιστροφή ολόκληρου του ποσού, είτε στην κάρτα σας, είτε στον PayPal λογαριασμό σας.

Περίπτωση Συνολικής Αδυναμίας Αποδοχής Παραγγελίας

Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί ολόκληρη η παραγγελία σας, λόγω έλλειψης αποθεμάτων, θα σας σταλεί e-mail, για την πληροφόρησή σας. Θα ακυρωθεί η παραγγελία σας και θα πραγματοποιηθεί επιστροφή του δεσμευμένου ποσού είτε στην κάρτας σας, είτε στον PayPal λογαριασμό σας.

Παρακολούθηση & Παραλαβή της Παραγγελίας σας

Τα ανεπίδοτα πακέτα θα επιστρέφονται στην «Επιχείρηση». Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@koutsouni.gr ή τηλεφωνήσετε στο (+30) 210 3000530.

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω κάρτας, ή PayPal, για τη διασφάλιση του αγοραστή, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον ίδιο, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως, επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Η παραλαβή της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από εσάς, (τον αγοραστή). Ακόμη και στην περίπτωση της έγγραφης εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα, ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση της παραγγελίας των προϊόντων που έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, κατά τη στιγμή της παράδοσης θα πρέπει να έχετε το ακριβές ποσό σε μετρητά. Πληρωμή με επιταγή δεν είναι αποδεκτή, συνεπώς η courier δεν θα σας παραδώσει την παραγγελία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η  «Επιχείρηση» («SPIRIT DIGITAL AGENCY») είναι  αφοσιωμένη  στην  προστασία της εμπιστευτικότητας  και  της  ιδιωτικότητας  των  πληροφοριών  που  της παρέχονται, καθώς πρόκειται για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.  Η «Επιχείρηση» έχει την ευθύνη της διαφύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρέχονται, τα οποία επεξεργάζεται, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς που απαριθμούνται παρακάτω.

Η παρούσα ιστοσελίδα και η παρεχόμενη με αυτήν εφαρμογή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε με τον Κανονισμό (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  27ης Απριλίου  2016,  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR).

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και των  παρεχόμενων  από  αυτήν  εφαρμογών καθώς  και  τον  τρόπο  που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της «Επιχείρησης»  για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα.  Εάν  δεν  συμφωνείτε  με  την  εν  λόγω  πολιτική, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

1. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1.Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Σε κάθε αλληλεπίδρασή σας με την εταιρεία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε πληροφορίες που  σας ταυτοποιούν, ήτοι προσωπικά  σας δεδομένα όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνουμε, εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε. Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση ορισμένων εφαρμογών απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού.  Κατά  τη  δημιουργία  των  λογαριασμών  σας,  ενδέχεται  να  σας ζητήσουμε  να  καταχωρίσετε  μια  σειρά  πληροφοριών,  όπως  το  όνομα,  την ημερομηνία  γέννησης,  την  τοποθεσία,  τα  στοιχεία  επαφής,  τα  σχετικά αναγνωριστικά συσκευής για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση και λήψη  συγκεκριμένων  εφαρμογών  και  υπηρεσιών,  φορολογικά  στοιχεία,  τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις λογαριασμού και μάρκετινγκ, καθώς και τον τρέχοντα πάροχο δικτύου που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις εφαρμογές μας, ενδέχεται να λάβουμε περιεχόμενο  το  οποίο  επιλέγετε  να  αποστείλετε,  όπως  κριτικές,  σχόλια, φωτογραφίες  και  αναρτήσεις  σε  φόρουμ  ή  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις που επιλέγετε να μας κοινοποιήσετε .Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές, ιστοσελίδες ή τα plug-in κοινωνικών  δικτύων  ή  κάποια  από  τις  υπηρεσίες  μας  που  επιτρέπουν αλληλεπίδραση  με  κοινωνικά  δίκτυα,  ενδέχεται  να  λάβουμε  πληροφορίες αναφορικά με τους λογαριασμούς σας σε κοινωνικά δίκτυα, εφόσον συναινείτε, για την εκπλήρωση των σκοπών που απαριθμούνται παρακάτω. Για  παράδειγμα,  εάν  συνδεθείτε  σε  εφαρμογή  ή  ιστοσελίδα  της  εταιρείας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, ενδέχεται να λάβουμε βασικά στοιχεία από το προφίλ σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Τα βασικά  στοιχεία  που  λαμβάνουμε  ενδέχεται  να  εξαρτώνται  από  τις  ρυθμίσεις απορρήτου  του  λογαριασμού  σας  στο  κοινωνικό  δίκτυο,  ωστόσο  μπορεί  να περιλαμβάνουν το όνομα, την εικόνα προφίλ, το φύλο και τις τοπικές σας ρυθμίσεις. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε επιπλέον πληροφορίες από το προφίλ σας, εάν μας παράσχετε άδεια πρόσβασης σε αυτό.

1.2 Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

1.3 Ανάκληση συγκατάθεσης

Για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί στο info@koutsouni.gr

1.4 Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η «Επιχείρηση» διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την «Επιχείρηση». Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας / συναλλαγής σας με την «Επιχείρηση» δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή η κατάρτιση σύμβασης, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

1.5 Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η «Επιχείρηση» θα  συλλέγει,  χρησιμοποιεί  ή  γνωστοποιεί  τα  προσωπικά  σας στοιχεία μόνον όπου νομίμως μπορεί να το πράξει, κατόπιν της δικής σας σχετικής συγκατάθεσης και για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο συγκατατίθεστε. Θα σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις  προσωπικές  σας  πληροφορίες  για  σκοπούς  που  δεν  καλύπτονται  από  την παρούσα Πολιτική. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τέτοια συγκατάθεση, αλλά εάν δεν την παράσχετε ενδέχεται ακολούθως η πρόσβασή σας σε ορισμένες ενέργειες  να  είναι  περιορισμένη.

1.6 Δικαιώματα Χρηστών / Υποκειμένων

Ως χρήστες / υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «Επιχείρηση»,  έχει  το  δικαίωμα  υποβολής  καταγγελίας  στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr .

1.7 Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η «Επιχείρηση» χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε  ή τις οποίες  συλλέγει κατόπιν της σχετικής συγκατάθεσής σας για τους εξής σκοπούς:

2. Ασφάλεια –Τεχνικά μέτρα προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η «Επιχείρηση»  σας διαβεβαιώνει ότι επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας  των  προσωπικών  σας  δεδομένων  για  την  αποτροπή  μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, μέσω της χρήσης κατάλληλης τεχνολογίας και εσωτερικών διαδικασιών. Εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων για την προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση και παράνομη καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξής

Συνιστάται στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους λογαριασμούς τους και να τηρούν ορισμένους βασικούς κανόνες, όπως:

3.Πολιτική  Cookies

Ο ιστότοπος της «Spirit Digital» εγκαθιστά τα cookies, με μοναδικό σκοπό να μπορεί να βελτιώνει τις προσφερόμενες δυνατότητες και την εμπειρία της πλοήγησης για τον χρήστη. H «Επιχείρηση»   δεν χρησιμοποιεί σε καμιά περίπτωση cookies για τη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση ή καταγραφή προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές διαδικτύου (web servers) να «αναγνωρίζουν» τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό, που αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο.

Η  ιστοσελίδα  και  οι  εφαρμογές  της  «Επιχείρησης» χρησιμοποιούν cookies για  τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες αυτές ενδέχεται να μας ενημερώνουν πόσοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε βασικά  στοιχεία  (όπως  συνδέσμους  ή  γραφικά)  στην  ιστοσελίδα  και  να αναγνωρίζουν  τον  browser σας  την  επόμενη  φορά  που  θα  επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα μας. Τα  cookies  μας  επιτρέπουν  να  προσαρμόσουμε  την  εμπειρία  σας  ώστε  να αντανακλά  καλύτερα  τα  ενδιαφέροντα  και  τις  προτιμήσεις  σας  ή  απλώς  να διευκολύνουμε  τη  σύνδεσή  σας  στις  υπηρεσίες  με  σκοπό  τη  χρήση  τους.  Οι περισσότεροι browsers σας επιτρέπουν να διαγράφετε τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies ή να λαμβάνετε μια προειδοποίηση πριν από την αποθήκευσή τους. Ωστόσο, εάν αποκλείσετε ή διαγράψετε  cookies,  ενδέχεται  να  μην  μπορούμε  να  επαναφέρουμε  τυχόν προτιμήσεις ή ρυθμίσεις προσαρμογής που είχατε καθορίσει στο παρελθόν και να περιοριστεί η δυνατότητά μας να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Για  να  μάθετε  περισσότερα  σχετικά  με  αυτές  τις  λειτουργίες,  ανατρέξτε  στις οδηγίες του browser που χρησιμοποιείτε.

Κατηγορίες cookies

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο “ηλεκτρονικό κατάστημα”.

To “ηλεκτρονικό κατάστημα” δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

To “ηλεκτρονικό κατάστημα” δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ).

To “ηλεκτρονικό κατάστημα” και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του “ηλεκτρονικού καταστήματος”,  άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στο “ηλεκτρονικό κατάστημα”. To “ηλεκτρονικό κατάστημα” δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη

Η  παρούσα  Πολιτική  Απορρήτου  και  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα  αφορά  μόνο  σε  δεδομένα  που  συλλέγονται  ή  υποβάλλονται  στην παρούσα  ιστοσελίδα.  Η  ιστοσελίδα  περιέχει  συνδέσμους  για  συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους που φιλοξενούνται από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών ή άλλα  τρίτα  μέρη,  που  μπορεί  να  μην υπάγονται  στην  παρούσα  Πολιτική  της «Επιχείρησης». Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να σας στείλουν cookies και να ζητήσουν ή συλλέξουν πληροφορίες για σας. Όταν παρέχετε πληροφορίες σε αυτούς  τους  ιστοτόπους,  υπάγεστε  στις  πολιτικές  εκείνου  του  ιστότοπου. Παρακαλούμε να διαβάζετε τις πολιτικές που διέπουν κάθε ιστότοπο που συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Σκοπός της Spirit Digital Agency είναι να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις αγορές σας. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε τα προϊόντα εφόσον τηρήσετε την ακόλουθη διαδικασία.

Με βάση το άρθρο 3ε  του Νόμου 2251/1994  (“Δικαίωμα υπαναχώρησης”) έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο υποδεικνυόμενο από εσάς πρόσωπο, παρέλαβε τα προϊόντα.

Εντός της παραπάνω προθεσμίας οφείλετε να ενημερώσετε την επιχείρηση, (“Spirit Digital”), με έδρα την Αθήνα, και διεύθυνση: Ερμού 3, περιοχή Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, τηλέφωνο (+30) 210 3009786, διεύθυνση spiritdigital.agency, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, με την αποστολή σαφούς δήλωσης υπαναχώρησης. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να στείλετε πλήρως συμπληρωμένη, την Φόρμα επιστροφής προϊόντων ή την Φόρμα επιστροφής χρημάτων

Θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως με όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως όνομα και επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, τον αριθμό παραγγελίας και στο πεδίο, «Δήλωση Υπαναχώρησης», να δηλώσετε την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης.

Στο ίδιο πεδίο μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να περιγράψετε εσείς ως σχόλιο.

Σε περίπτωση που πληρώσατε με αντικαταβολή, στη Φόρμα επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να συμπληρώσετε επίσης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό τραπέζης, (αριθμό λογαριασμού, ΙΒΑΝ του ιδίου λογαριασμού και όνομα δικαιούχου), στον οποίο θα σας πιστωθούν τα χρήματα της επιστρεφόμενης αγοράς.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επιστρέψετε το/τα είδος/ είδη της παραγγελίας σας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή πραγματοποιήσετε αλλαγή για περισσότερες από μία φορές στην εκάστοτε παραγγελία, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εσάς. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, η «Spirit Digital Agency» δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή απώλεια, ή καταστροφή του δέματος.

Εσείς φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων, που θα προκύψει από τον δικό σας ακατάλληλο χειρισμό.

Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων, η «Επιχείρηση» θα προβεί σε έλεγχο της κατάστασης αυτών. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα, θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, τόσο τα ίδια όσο και τα υλικά συσκευασίας τους. Η ποιότητα της επανασυσκευασίας του προϊόντος αποτελεί δική σας ευθύνη.

Δικαιούμαστε ωστόσο να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα και ελέγξουμε την κατάσταση τους, η οποία θα πρέπει να είναι άριστη, όπως ήταν κατά την αποστολή τους.

Εάν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και όροι, η «Επιχείρηση» θα εγκρίνει την επιστροφή των προϊόντων και θα σας επιστραφεί η αξία των προϊόντων, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η ενημέρωση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Επιστροφή Εσφαλμένων ή Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν ή υπήρξε σφάλμα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα αποστολή λάθους κωδικού κ.α., σε σχέση με αυτό που παραγγείλατε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή του, με την προαναφερόμενη ίδια διαδικασία των επιστροφών.

Κατά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος, η “Επιχείρηση” θα προβεί σε έλεγχο της κατάστασης αυτού και στη διαπίστωση του ελαττώματος ή του σφάλματος στην εκτέλεση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αντικατάσταση του προϊόντος ή αυτή δεν είναι δυνατή εξαιτίας έλλειψης διαθεσιμότητας, θα σας επιστρέψουμε το ποσό ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας. Η ακριβής διαδικασία ακολουθεί στην επόμενη ενότητα «Επιστροφές Χρημάτων».

Επιστροφές Χρημάτων

Με την παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους ξεκινάει η διαδικασία έγκρισης της επιστροφής. Η διαδικασία ελέγχου του προϊόντος και επιστροφής των χρημάτων σας. Τα προϊόντα ελέγχονται ως προς το αν πληρούν τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Εφόσον η επιστροφή γίνει δεκτή, θα ενημερωθείτε με e-mail, για την επιστροφή των χρημάτων σας ανάλογα με τον αρχικό τρόπο πληρωμής σας. Η εταιρία προβαίνει στην προβλεπόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας συναλλαγή.

Επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα

Μόλις γίνει δεκτή η επιστροφή της παραγγελίας σας ξεκινά η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας. Θα ολοκληρωθεί με την πίστωση του ποσού στην κάρτα σας.

Επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση πληρωμής με PayPal

Θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του ποσού στον PayPal λογαριασμό σας.

Επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση πληρωμής με Αντικαταβολή (ισχύει μόνο για την Ελλάδα).

Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει στον αριθμό λογαριασμού που θα μας δηλώσετε στην Φόρμα Επιστροφής. Θα σας ζητηθεί να μας καταγράψετε το όνομα της τράπεζας, το όνομα κατόχου του λογαριασμού και τον κωδικό IBAN. Τις ανωτέρω πληροφορίες θα μας τις γράψετε στο πεδίο «Περιγραφή του προβλήματος» στη «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ». Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο statement του λογαριασμού σας, ή να τις ζητήσετε από την τράπεζά σας. Μπορείτε να ελέγξετε την πίστωση του ποσού στον online τραπεζικό σας λογαριασμό, ή επικοινωνώντας με την τράπεζα.

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την “Επιχείρηση” προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 1. Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 2. Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
 3. Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Χρειάζεστε βοήθεια;

Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζι μας για όποια απορία έχετε τηλεφωνικά στο 2103000530 ή στέλνοντας μας e-mail στο info@koutsouni.gr.